Všetky ceny, uvádzané v internetovom obchode www.sportcyklo.sk, sú pre zákazníka koncovými cenami.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu (zákazníkovi) pri potvrdení objednávky. Pokiaľ by došlo v čase medzi uskutočnením objednávky a potvrdením objednávky zo strany predávajúceho k zvýšeniu cien, kupujúci (zákazník) má právo od objednávky odstúpiť.

Koneční zákazníci majú možnosť platbu za tovar uhradiť nasledovnými spôsobmi:

  1. v hotovosti, to znamená pri prevzatí tovaru (‘na dobierku’)
  2. bezhotovostne, to znamená bankovým prevodom na účet prevádzkovateľa internetového obchodu www.sportcyklo.sk (t.j. na účet spoločnosti Abbasi s.r.o.) Variabilný symbol uvádzajte číslo ojednávky, ktorú obdržíte po našom potvrdení objednávky. Tá Vam bude zaslaná emailom.

Hotovostná platba sa realizuje pri preberaní tovaru, t. j. konečný zákazník uhrádza platbu za tovar prepravcovi.

Bezhotovostná platba sa uhrádza za tovar vopred, a to pri samotnom uskutočnení objednávky zo strany konečného zákazníka. Ako variabilný symbol sa pritom používa číslo objednávky.
Momentálne je možné uskutočniť bezhotovostnú úhradu za tovar priamym prevodom na účet Abbasi s.r.o.. alebo niektorým z platobných systémov .

Bankové spojenie :

číslo účtu : 1042179007/1111

IBAN : SK63 1111 0000 0010 4217 9007